آخرین خبر/ مدال نوشت: این نمایی از تمرین تیم ملی ایران در دهه ۵۰ است.
نوع تمرینات فوتبال با گذر زمان دستخوش تغییرات شده است.
در گذشته مربیان برای انجام بدنسازی متدهای متفاوتی نسبت به امروز داشتند.
این عکس از یک جلسه تمرین تیم ملی ایران در اوایل دهه ۵۰ است.
در تصویر جواد الله وردی، دیگر جواد تیم ملی یعنی جواد قراب را روی دوش قرار داده تا به این شکل تمرین قدرتی اجام دهد.