آخرین خبر/ روزنامه استقلال جوان چهارشنبه 23 آبان 97؛ استقلال خود را حفظ کنید تا تحریم نشوید