آخرین خبر/ روزنامه پیروزی شنبه 22 تیر 98؛ دوراهی بشار و وحید