آخرین خبر/ روزنامه پیروزی چهارشنبه 23 مرداد 98؛ شاکی ۷میلیاردی