آخرین خبر/ روزنامه خبرورزشی چهارشنبه 23 مرداد 98؛ کاپیتان نباشم راحت‌ترم