ورزش 3/ حضور نیمار در تمرینات آماده سازی پاری سن ژرمن