آخرین قیمت ها

شاخص کل ١.٦١٦ میلیون (واحد)
شاخص کل هم وزن ٤١٢,٤٦٩.٢٣ (واحد)
فارس ٥,٩٠٦.٢٤ (واحد)
فملی -٣,٢٥٢.٠٥ (واحد)
شاخص های مهم
 • تغییرات
 • قیمت (واحد)
  • شاخص کل

   ٣,٩٥٨.٠٥
   ١.٦١٦ میلیون
  • شاخص کل هم وزن

   ٩٦٩.٧٢
   ٤١٢,٤٦٩.٢٣
  • شاخص بازار اول

   ٥,٥٤٨.٨٠
   ١.١٧٩ میلیون
  • شاخص بازار دوم

   ٤٢,٨٧٤.٨٦
   ٣.٢٧٦ میلیون
  • شاخص کل فرابورس

   ١٦٨.٣٩
   ١٨,٢٠٢.٠٧
  • شاخص 30 شرکت بزرگ

   ٣١٧.٥٩
   ٨٥,٢٨١.٩٢
  • شاخص 50 شرکت برتر

   ٧,٦٨١.٩٧
   ٣.٢٢٨ میلیون
  • فارس

   ١,٦٠٠ (ریال)
   ٥,٩٠٦.٢٤
  • فملی

   ٧٣٠ (ریال)
   -٣,٢٥٢.٠٥
  نماد با بیشترین تاثیر مثبت
 • تغییرات
 • قیمت (واحد)
  • فارس

   ١,٦٠٠ (ریال)
   ٥,٩٠٦.٢٤
  • تاپیکو

   ٩٩٠ (ریال)
   ٢,١٥٦.٤١
  • کچاد

   ١,٠٧٠ (ریال)
   ١,٥٥٧.٤٧
  • وبملت

   ٢٨٠ (ریال)
   ١,٣٢٨.٠٤
  • ومعادن

   ٨٨٠ (ریال)
   ١,١٢٩.٨
  نماد با بیشترین تاثیر منفی
 • تغییرات
 • قیمت (واحد)
  • فملی

   ٧٣٠ (ریال)
   -٣,٢٥٢.٠٥
  • شتران

   ١,٢٨٠ (ریال)
   -١,٢٤٦.٥١
  • اخابر

   ٩٥٠ (ریال)
   -١,١٣٨.٥٤
  • شپنا

   ١,٤٢٠ (ریال)
   -١,٠٠٨.٦٥
  • همراه

   ٢,٠١٠ (ریال)
   -٩٢٣.٦٦