مهر/ شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با تأسیس پارک علم و فناوری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موافقت کرد.

بر اساس نامه ای از سوی وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی و به استناد رای صادره در دویست و شصت و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، با تأسیس پارک علم و فناوری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موافقت شد.

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حال حاضر دارای دو پژوهشکده و ۳۹ مرکز تحقیقاتی است.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید