هفت صبح/ تلفن های همراه حتما یک شناســه انحصاری دارند که به نام IMEI شناخته می شوند. این شناسه روی جعبه، روی کارت گارانتی، روی بدنه و به شکل نرم افزاری در خود دستگاه ثبت شده است.

اگر موبایل تازه ای بخرید برای رجیستر کردن آن باید IMEI را به سرشماره مخصوص سامانه همتا بفرستید تا در صورت تایید قانونی بودن آن کد فعالسازی مخصوصی برای تان ارسال شــود. در صورتی که این مراحل درست طی
نشوند، تلفن همراه تنها 30 روز روشن خواهد بود و بعد از آن غیرقابل استفاده می شود.

بعضی فروشــنده ها کــه پیش از ایــن راه هایی بــرای دور زدن سیســتم رجیســتری می شــناختند حتی بــا وجود محدودیت های ســفت و سخت هنوز دســت بردار نیستند و دردســرهایی برای مشــتری ایجاد می کنند. شیوه مورد اســتفاده آن ها برای به دام انداختن مشتری کاملا ساده است و روی قیمت کمتر گوشی تمرکز دارد. گفته می شود بعضی از فروشنده های چنین موبایل هایی وقتی مشتری برای پس دادن آن مراجعه می کند در نهایــت مبلغی از کل رقم را کم کرده و از این راه درآمد کسب می کنند.

بعضی ها هم به شرط این که مشتری پاسپورتی با مهر سفر خارجی در سه ماه گذشته داشته باشــد، کل پروسه فعالســازی و پرداخت هزینه های قانونی را گردن او می اندازند. این دســته فروشــنده ها جزو باانصاف ها هستند و در تبلیغات خود می نویسند گوشی کد فعالســازی ندارد و توصیه می کنند خریدار باید پاسپورتی با مهر سفر خارجی در سه ماه گذشته داشته باشد. قیمت آن ها مقداری پایین تر از نــرخ معمول بازار اســت اما در حقیقت موبایلی که می فروشند از مجاری رســمی وارد کشور نشده و حتی با فرض این که بتوانید فرآیند رجیستری را برای شان انجام دهید، پرداخت هزینه های آن گردن شما خواهد بود.

شگرد دیگر فروشنده ها قالب کردن گوشی است که شناسه IMEI روی کارت گارانتی، جعبه و خود دستگاه آن متفاوت است. اگر بعد از خرید گوشــی، متوجه شدید قربانی چنین نقشه شومی شده اید و شماره ســریال ها یکی نیستند اولین کسی که باید پاسخگو باشد، شخص فروشنده است. اگرچه هنوز امکان دارد اشتباهی سهوی رخ داده باشد اما گزارش ها نشــان می دهند معمولا از کدهای تکراری برای فعال کردن موبایل های غیرقانونی و قاچاقی استفاده می کنند.

بنابراین چاره ای نیست جز اینکه از فروشگاه های معتبر خرید کنید و از فروشنده بخواهید به شــما فاکتور رسمی با ذکر شماره سریال دستگاه بدهد. اگر با وجود تمام وســواس هایی که به خــرج می دهید موقع رجیســتری باز با پیام کد فعال ســازی معتبر نیست روبه رو شدید، دنیا به آخر نرسیده است. این احتمال وجود دارد که یک اشتباه ساده رخ داده باشــد. طبق دستورالعمل سامانه همتا واردکنندگان تا زمانی که کد فعالســازی صادر نشده، نباید اقدام به فروش کالا کنند اما در بعضی موارد آن ها عجله می کنند. توصیه شده در این مورد خریدار تا ۱۰ روز صبر کند و اگر بعد ۱۰ روز مشکل برطرف نشد قطعا اصالت دستگاه زیر سوال رفته است. در چنین شرایطی خریدار باید به فروشنده مراجعه کند تــا تلفن همــراه را تعویض کند یا از شــرکت واردکننده بخواهد کد فعالسازی جدیدی صادر کند.

در کانال آی‌تی و ™CanaleIT هم کلی عکس و ویدئوی دسته اول و جذاب داریم