بين الملل

کمیته قضایی سنا گزینه ترامپ در دیوان عالی را تایید کرد
«سعد الحریری» مامور تشکیل کابینه در لبنان شد
نمایش مطالب بیشتر