آخرين خبر/ اين سخنراني با لحني طنز و همراه با کنايه هايي به جمهوري خواهان و ترامپ بود.