آخرین خبر/ این سخنرانی با لحنی طنز و همراه با کنایه هایی به جمهوری خواهان و ترامپ بود.