تهران پرس/ خانم امبر رود وزير انرژي و تغيير آب و هواي انگليس هنگامي که از مقابل صف خبرنگاران، فيلمبرداران و عکاسان رسانه هاي گروهي عبور مي کرد در موقعيت دشواري قرار گرفت.

به گزارش تهران پرس؛ " امبر رود" درحال عبور از مقابل صف خبرنگاران براي رسيدن به مقر نخست وزير انگليس درخيابان داوينگ بود که پاشنه بلند کفشش در سوراخ هاي در فلزي فاضلاب گير کرد و تعادلش را برهم زد اما او با کنترل وضع با تکيه به نرده ها و با کمک يکي از همراهان از مخمصه نجات يافت.