تسنيم/نتايج حمله سال ۲۰۰۶ اسرائيل به لبنان از جمله باقي ماندن گورستاني از تانک‌هاي مرکاوا به کابوسي براي نظاميان اسرائيلي تبديل شده است.

به گزارش پايگاه خبري العهد، بازتاب‌هاي حمله تابستان 2006 اسرائيل به لبنان که گورستاني از تانک هاي اسرائيلي در وادي الحجير را بر جا گذاشت، موجب شده است تانک هاي مرکاوا به کابوسي براي نظاميان اسرائيلي تبديل شده و از خدمت در يگان هاي زره پوش فراري باشند.

مرکاوا، قبر سربازان اسرائيلي در هر جنگ احتمالي
نظاميان اسرائيلي حاضر نيستند از تانک هاي مرکاوا استفاده کنند زيرا آن را قبري براي خود در هر جنگ احتمالي آينده مي دانند.

در اين ارتباط روزنامه معاريو با اشاره به اينکه يکي از چالش هاي ارتش اسرائيل نيرو گيري در يگان هاي زرهي است و در اين يگان نيز يکي از بهترين انواع تانک ها در جهان يعني نسل چهارم مرکاوا وجود دارد، نوشت: «نيروهاي ارتش در سربازگيري براي اين تانک ها موفق نبودند.»

به نوشته اين منبع اين در حالي است که تانک هاي مزبور در کنار هواپيماها و يا ناوهاي دريايي يکي از ابزار تامين نيروي بازدارندگي اسرائيل به شمار مي آيد.

نيرو گيري اجباري در يگان زرهي و استفاده از تانک‌هاي مرکاوا
معاريو ادامه داد: مخالفت 86 نظامي در ماه نوامبر 2016 با خدمت در يگان زرهي، موجب شد ابتدا زنداني شده و سپس به اجبار راهي اين يگان شوند.

اين روزنامه در توضيح اين مطلب نوشت: يگان هاي نيروي زميني و دريايي و نيز هوايي با مازاد درخواست براي خدمت روبه رو هستند حال آنکه يگان زرهي براي تکميل نيروهاي مورد نياز خود دچار مشکل و کمبود نيرو است.

معاريو نوشت: بر اساس شيوه نيرو گيري بيشتر نظاميان که روز سربازگيري در پايگاه شمارش حاضر مي شوند، مي دانند که در يگان زرهي با چه مشکلات بزرگي روبه رو خواهند شد.

تبليغات ارتش براي يگان‌هاي زرهي
به نوشته اين روزنامه، ارتش اکنون در تلاش براي تاکيد بر امتيازات خدمت در يگان زرهي است و اين موضوع را عنوان مي کند که حضور در اين يگان مي تواند براي جنگ سرنوشت سازي بوده و موجب آمادگي نظاميان در سطوح استثنايي شود.

معاريو نوشت: ارتش بايد يک راهکار مناسب براي راهيابي به قلب نظاميان، پيدا کند.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد