آخرین خبر/ واکنش های خود برتر بینانه ترامپ و رفتارهای عجیب او برای همه جهان حتی کارکنان کاخ سفید عجیب، خطرناک و حتی غیر معقول است تا جایی که یکی از معاونان او می گوید من چندین برگه را از کارتابل ترامپ کش رفتم که امضا نکند و گرنه چندین تعهد بین المللی ما را باطل میکرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی