آخرین خبر/ لحظه عبور راکت از کنار رزمنده را مشاهده می کنید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید