آخرین خبر/ محاکمه یازده فرد در بلژیک که به مهاجران کمک کرده بودند انتقاد و اعتراض صدها نفر از شهروندان را در شهر بروکسل برانگیخته است. در اولین روز برگزاری دادگاه نزدیک به پانصد نفر به دعوت سازمان های مردم نهاد در مقابل دادگستری بلژیک گردهم آمدند تا اعتراض خود به برگزاری این دادگاه را به گوش مقامات دولتی برسانند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی