آخرین خبر/ نیروهای ویژه روس مانوری را برای افزایش مهارت خود انجام دادند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید