باشگاه خبرنگاران/ معترضان به نظام سرمایه داری در فرانسه با پاشیدن رنگ زرد به شرکت بایر حمله کردند.

جلیقه زرد‌های فرانسه به نمای ساختمان شرکت دارویی و شیمیایی بایر رنگ زرد پاشیدند. مونسانتو زیر مجموعه بایر متهم است که بیش از چهار دهه با تولید محصولات تغییریافته ژنتیکی (تراریخته) عامل مرگ و سرطان گسترده کشاورزان و مصرف کنندگان است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی