انتخاب/ این روزهای به خاطر بیماری ناشناخته مرکل گکانه زنی در مورد استعفای او شدت گرفته است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید