آخرین خبر/ نظامی صهیونیست تصویر یکی از شهدای فلسطینی را با رنگ می پوشاند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید