خبرآنلاین/ ۲ زن در پرواز ترکیه به گتویک پس از دیدن ۳ مسلمان با لباس سفید در پرواز آنها را تروریست خطاب کرده و گفتند آنان خطری برای هواپیما هستند و سپس به جلوی هواپیما رفته و در صحبت با خدمه پرواز این‌ ۳ مرد را با صفت‌ “حال به‌هم زن و منزجر کننده“ خطاب کردند که به دلیل این‌رفتار و طرز برخورد هر ۲ زن از پرواز اخراج شدند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید