k ٥.٦
١

آخرین خبر/ آمریکا در دوره جدید رئیس جمهوری نژادپرست در خود می بیند که قلدرمآبانه به کشورها، اشخاص و ملت ها توهین می کند و حتی نگاه هرزه‌آلود خود را نسبت به زنان نیز مخفی نمی کند

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید