آخرین خبر/ لحظه تیراندازی مشکوک در شهر هاله آلمان را مشاهده می کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید