مهر/ روایتی از اشغال فلسطین تا معامله قرن را مشاهده می کنید.