اعتماد/ دولت هند اعلام کرد یک کبوتر را که ظاهراً به منظور جاسوسی برای پاکستان آموزش دیده بود به دام انداخته است.

دولت هند اعلام کرد یک کبوتر را که ظاهراً به منظور جاسوسی برای پاکستان آموزش دیده بود به دام انداخته است.
رسانه‌های هندی اعلام کردند، ساکنان یکی از روستاهای نزدیک مرز هند در کشمیر یک کبوتر را به دام انداختند که ظاهراً برای پاکستان جاسوسی می‌کرده است.
به گفته مسئولان هندی، این کبوتر پیامی کدگذاری‌شده را با خود حمل می‌کرد و گویا جهت فعالیت‌های جاسوسی برای پاکستان تعلیم دیده است.
طبق اعلام این رسانه‌ها، سرویس‌های امنیتی مشغول رمزگشایی پیامی هستند که به یکی از پاهای کبوتر بسته شده بود.
روستاییان هندی به نیروهای امنیتی خبر دادند یک زن این کبوتر را از بخش هندی کشمیر رها ساخته و آنها با مشاهده این کار، کبوتر را به دام انداخته‌اند.
مسئولان امنیتی هندی در حالی چنین ادعایی می‌کنند که گفته می‌شود کبوتربازان پاکستانی برای مشخص شدن کبوترهایشان به پاهای آنها نشانه‌هایی وصل می‌کنند.