آخرین خبر/ حمله ناگهانی پلیس نیویورک به یک دختر معترض و پرتاب وی به کنار خیابان را در این ویدئو ببینید.