آخرین خبر/ این روزها تصاویری از کشور مدعی دموکراسی به دنیا مخابره می شود که گمان می رود این تصاویر مربوط به قرن نوزدهم و کشور کنگوست اما آنجا جایی نیست جز آمریکا و یک داستان تلخ چندصد ساله. در این ویدئو ماجرای این داستان تلخ را خواهید دید.