آخرین خبر/ گزارشی درباره بزرگترین اعتراضات نیم قرن اخیر در آمریکا را مشاهده می نمایید.