آخرین خبر/ در حالیکه معترضین روی زانو ها نشسته و دست ها را به نشانه مسالمت آمیز بودن بالا گرفته بودند مورد شلیک گلوله های آتش زای پلیس قرار می گیرند.