آخرین خبر/ گزارشی درباره وضعیت این روزهای آمریکا و مقابله ارتش با مردم غیرمسلح را می بینید.