جام نیوز/ محاصره ناجوانمردانه معترضین به همراه پرتاب گاز اشک آور و شلیک گلوله به سمت آن ها را مشاهده می کنید