فارس/ آمریکا این روزها نظاره گر روزهایی است که کمتر به خود دیده است.