مهر/ پلیس پورتلند آمریکا شب گذشته برای متفرق کردن معترضان از تعداد زیادی گاز اشک آور استفاده کرد.