مشرق/ تصاویری از سرکوب و خشونت شدید پلیس آمریکا علیه معترضان در "میامی" را می بینید.