صدا و سیما/ صندوق بین المللی پول می گوید همه کشورهای جهان به جز چین دچار رکود اقتصادی شده اند.