آخرین خبر/ راهپیمایی اعتراضی مردم فلسطین به طرح الحاق امریکا را ببینید.