اعتماد/ نخست‌وزیر انگلیس در گفت‌وگویی با یک روزنامه انگلیسی با انجام چند حرکت ورزشی تاکید کرد، در اوج آمادگی جسمی خود قرار داشته و دیگر خبری از تبعات ابتلایش به ویروس کرونا که منجر به بستری شدنش در بیمارستان و رسیدن به آستانه مرگ شد، دیده نمی‌شود.

بوریس جانسون در گفت‌وگویی با یک روزنامه انگلیسی با انجام چند حرکت ورزشی تاکید کرد، در اوج آمادگی جسمی خود قرار داشته و دیگر خبری از تبعات ابتلایش به ویروس کرونا که منجر به بستری شدنش در بیمارستان و رسیدن به آستانه مرگ شد، دیده نمی‌شود. نخست‌وزیر انگلیس سپس چند حرکت ورزشی را انجام داد.
او افزود: من وضعیت جسمی بهتر از این نداشتم و معتقدم وضعیت کشور نیز به زودی بهتر خواهد شد.