انتخاب/ تحلیل فرید زکریا درباره حال و هوای استراتژیک دنیا و اشتباهات احتمالی چین در بهبوهه پیروزی تاریخی اش بر کرونا را میبینید.
اشتباهاتی که شاید از الگو شدن چین برای جهان جلوگیری کنند.