صدا و سیما/ تسلط طبقه ثروتمند موسوم به یک درصدی بر 99 درصد جامعه آمریکا، عمده ترین دلیل خشم عمومی مردم این کشور است.