صدا و سیما/ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در حالی این روزها وارد چهارمین سال پس از اعلام نتیجه مهمترین همه پرسی نیم قرن اخیر در این کشور شده است که همچنان با چالش های مربوط به چگونگی اجرای نتیجه این همه پرسی روبروست.