جام نیوز/ خواهر مقتول گفت: او عضو ارتش آمریکا شد تا از کشور خود محافظت کند اما ببینید با او چه کردند!