جام نیوز/ دابسمشی از ترامپ با موضوع ماسک را ببینید.