اعتماد/ فراکسیون سلفی‌ها در مجلس امت کویت اظهار کرد، رویکرد دولت در انتخاب قضات زن در کویت نه تنها متون دینی را نقض می‌کند بلکه برخلاف سنت‌های مردسالارانه حاکم بر کشور محسوب می‌شود.

جریان سلفی کویت اعلام کرد با انتصاب قضات زن در این کشور مخالف است و با آن مبارزه خواهد کرد.
رسانه‌های کویتی خبر دادند، فراکسیون سلفی‌ها در مجلس امت کویت اظهار کرد، رویکرد دولت در انتخاب قضات زن در کویت نه تنها متون دینی را نقض می‌کند بلکه برخلاف سنت‌های مردسالارانه حاکم بر کشور محسوب می‌شود.
این موضع بعد از ارتقای درجه هشت حقوقدان زن کویتی از ساختار قضایی کشور کویت به درجه قاضی اتخاذ شد که برای اولین بار در تاریخ این کشور اتفاق می‌افتد.