صدا و سیما/ انتشار تصاویر ویدیوئی از جانب پدر یک خانواده اسرائیلی واکنش های خشمگینانه به سبب رفتار نژادپرستانه این خانواده با دو کودک فلسطینی بادیه نشین در صحرای النقب به دنبال داشت.

به گزارش الجزیره، پدر خانواده اسرائیلی خودروی خود را کنار دو کودک فلسطینی نگه می دارد و از کودکان خود در خودرو می پرسد کدام یک از شما می خواهد به یک بادیه نشین غذا بدهد. سپس بیسکوئیت را به دو کودک می دهند و پدر به زورگویی به آن دو کودک ادامه می دهد و همسر وی پول بسیار کمی به دو کودک می دهد.