آخرین خبری عزیز سلام
بیایید #باهم برای کودکان سرزمین‌مان لبخند بسازیم

کمپین #باهم_برای_لبخند
آخرین خبر در نظر دارد با همکاری شما مردم، عیدی امسال تعدادی از کودکان بی سرپرست ایران را تهیه کند.
برای تهیه لباس هر کودک به مبلغ 150 هزار تومان نیازمندیم، شما میتوانید با هر مبلغی که در توانتان است برای ساختن این لبخند کمک کنید.
سهم شما در ساختن عید کودکان ایران چند لبخند است؟
برای ساختن لبخند کد #7*8877* را شماره گیری فرمایید.
لازم به ذکر است که این کمپین با نظارت مالی کمیته امداد امام خمینی(ره) انجام خواهد شد.
منتظر گزارش تحویل لبخند به کودکان، از طرف آخرین خبر باشید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید