آخرين خبري عزيز سلام بياييد #باهم براي کودکان سرزمين‌مان لبخند بسازيم

کمپين #باهم_براي_لبخند
آخرين خبر در نظر دارد با همکاري شما مردم، عيدي امسال تعدادي از کودکان بي سرپرست ايران را تهيه کند.
براي تهيه لباس هر کودک به مبلغ 150 هزار تومان نيازمنديم، شما ميتوانيد با هر مبلغي که در توانتان است براي ساختن اين لبخند کمک کنيد.
سهم شما در ساختن عيد کودکان ايران چند لبخند است؟
براي ساختن لبخند کد #7*8877* را شماره گيري فرماييد.
لازم به ذکر است که اين کمپين با نظارت مالي کميته امداد امام خميني(ره) انجام خواهد شد.
منتظر گزارش تحويل لبخند به کودکان، از طرف آخرين خبر باشيد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد