k ٣٤
٦٦

آخرین خبر/ چرا اسرائیل و برخی از کشورهای عربی خلیج فارس از پیروزی حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین در انتخابات بریتانیا بیم دارند؟


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید