خراسان/ در بازی زندگی، من فقط باختن را بردم.

سیدمصطفی صابریما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید