آخرین خبر/ اگر نمیخواهیم بازیچه دستان هر فرومایه و مایه تمسخر هر نادانی شویم، اولین قانون خویشتن داری و تنهایی است...


درمان شوپنهاور
اروین یالوم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید