آخرین خبر/ امید چیز خوبی است
مثل آخرین سکه
مثل آخرین بلیط
مثل آخرین گلوله
مثل آخرین کشتی
آخرین سکه نمی‌گذارد که غرورت بشکند
آخرین بلیط نمی‌گذارد که
ناامید از ترمینال ها برگردی
آخرین گلوله نمی‌گذارد که سرباز اسیر شو
کسی که امید دارد
فقیر نیست
همیشه چیزی دار
یادم رفت از آخرین کشتی بگویم
آخرین کشتی حتی اگرهم نیاید
نمی‌گذارد که نام دریا و مسافرت از یادت برود

رسول یونان


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید